ฝันอยากทำงานกับบริษัทหุ่นยนต์? ห้ามพลาด! CT Asia Robotics เปิดรับสมัครแล้ว! กำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง........

CT Asia Robotics Co., Ltd.

1.ตำแหน่ง System Engineer
2.ตำแหน่ง Project Manager
3.ตำแหน่ง Business Analyst
4.ตำแหน่ง System Analyst
5.ตำแหน่ง System Tester
6.ตำแหน่ง Stock Admin
7.ตำแหน่ง Purchasing Officer

บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ เป็นบริษัทที่บุกเบิกการผลิตหุ่นยนต์บริการ ชื่อดินสอโดยเป็นหุ่นตัวแรกของประเทศไทย และตัวแรกของ South East Asia และถูกพัฒนาให้ดูแลผู้สูงอายุ และมีการทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้าน Healthcare และ Medical โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งคณะวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์
 
ส่งประวัติและผลงานของท่านมาที่
[email protected] หรือ โทร.089-6854424 www.dinsaw.com
มาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เปลี่ยนอนาคตไปด้วยกัน!
______________________________
ตำแหน่ง Project Manager
หน้าที่และรายละเอียดงาน
1. กำหนดและวางแผนโครงการ ระยะเวลา และกำลังคน
2. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
3. ตรวจสอบการทำงานของแต่ละฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เสร็จตรงตามกำหนดเวลา
4. ทำรายงานความคืบหน้าของโครงการพร้อมนำเสนอผู้บริหาร ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหากมีปัญหาเกิดขึ้น
6. ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบงาน
7. ส่งมอบโครงการ จัดอบรม และติดตั้งให้แล้วเสร็จ
คุณสมบัติ
1. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 25 – 40 ปี
3. มีความเข้าใจ TPC/IP, เครือข่าย, คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูลและส่วนประกอบฮาร์ดแวร์
4. มีทักษะฐานข้อมูล: MS SQL 2000-2019 เป็นต้น
5. มีความรู้ในด้าน Help Desk Support ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี
6. ความรู้ด้านการสื่อสารเครือข่าย เช่น Switch, Router, PABX และ OS เช่น Linux และ Windows Administrator, System/Application & DHCP DNS, Proxy Server, Mail Server, Web Mail Server, Antivirus Administration, configuration และ Security System
7. มีใจบริการที่ดี มีความคิดริเริ่ม มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของทีมได้
9. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
______________________________
ตำแหน่ง System Tester เปิดรับหลายอัตรา
หน้าที่และรายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดของสินค้า เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและป้องกัน และให้มีคุณภาพตามที่บริษัทกำหนด
2. รายงานผลการทำงาน หรือรายงานข้อผิดพลาด เพื่อการแก้ปัญหาได้ทันเวลา
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. การศึกษา วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 23 – 40 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทดสอบ Software
4. สามารถทดสอบ Software หรือ Mobile Application
5. สามารถจัดทำ Testcase , TestScript และสรุปผลการทดสอบได้
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ Microsoft office , Linux, Windows, Browser ต่างๆ
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
9. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-1 ปี
______________________________
ตำแหน่ง Stock Admin
หน้าที่และรายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบรายรับเข้าวัตถุดิบและสินค้า
2. ตรวจสอบรายการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้า
3. คีย์ข้อมูล Stock สินค้าละวัตถุดิบ
4. ตรวจนับ Stock สินค้าและวัตถุดิบ
5. จัดทำรายงานการเบิกวัตถุดิบรายโปรเจค
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. การศึกษา วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก, การจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-1 ปี (มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Stock และงานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 
______________________________

ตำแหน่ง  Purchasing Officer
หน้าที่และรายละเอียดงาน

1. เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ตามคำร้องของหน่วยงานภายในบริษัท
2. วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ
3. ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับซัพพลายเออร์จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ
5. จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
7. จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการประสานงาน รวมไปถึงการเจรจาต่อรองและมีความละเอียดรอบครอบในการจัดทำเอกสาร
3. สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับพึงพอใจ
4. มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ หรือด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, มีความคล่องตัวในการติดต่องาน ทำงานรวดเร็ว, กระตือรือร้นและมีความอดทนในการทำงาน

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด